Trang chủ / Thư viện / Học tiếng Nhật theo chủ đề / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kế toán (Phần I)
Học tiếng Nhật theo chủ đề

Từ Vựng Tiếng Nhật Chuyên Ngành Kế Toán (Phần I)

Thứ Tư, 03 Tháng Năm 2023
0/5 - (0 bình chọn)

Hôm nay Kosei sẽ cùng các bạn học những từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành kế toán. Hơn nữa có kèm giải thích để các bạn nhớ lâu và hiểu sâu, bỏ túi ngay để học dần nhé. Ở bài trước Trung tâm tiếng Nhật Kosei đã giới thiệu một số từ vựng kế toán tiếng Nhật liên quan. 

Từ vựng kế toán chuyên ngành kèm giải thích (Phần I)

từ vựng tiếng nhật chuyên ngành kế toán, từ vựng kế toán tiếng nhật

Tiếng Nhật

Tiếng Việt

Giải thích

簿記(ぼき)

Kế toán

日々の取引をルールに従って記録し、一定期間の経営成績と一定期日の財政状 態を導き出す技法。

Thông qua việc ghi chép giao dịch hàng ngày theo một quy tắc nhất định để làm rõ thành tích kinh doanh và tình hình tài chính

経営成績(けいえいせいせき)

Thành tích kinh doanh

営業活動によって生じた利益または損失。

Lợi nhuận hoặc tổn thất phát sinh trong quá trình kinh doanh

財政状態(ざいせいじょうたい)

Tình trạng tài chính

資金の調達源泉と運用状態。

Nguồn kêu gọi vốn và tình trạng sử dụng vốn

会計期間(かいけいきかん)

Thời gian kế toán

経営成績の計算対象となる期間。 (通常は1年間)

Thời gian tính toán thành tích kinh doanh (Thông thường là 1 năm )

利益(りえき)

Lợi nhuận

儲け。 収益-費用=正数

Tiền lãi. Doanh thu - Chi phí = Số dương

損失(そんしつ)

Tổn thất

損。    収益-費用=負数

Tiền lỗ . Doanh thu - Chi phí = Số âm

収益(しゅうえき)

Doanh thu

外部からお金が入ってくる原因。

Nguyên nhân tiền vào từ bên ngoài.

費用(ひよう)

Chi phí

外部にお金が出ていく原因。

Nguyên nhân tiền đi ra

当期純利益(とうきじゅんりえき)

Lợi nhuận trong kỳ

会計期間の儲け。         収益合計-費用合計=正数

Lợi nhuận trong thời gian kế toán. Tổng lợi nhuận - Tổng chi phí = Số dương

当期純損失(とうきじゅんそんしつ)

Tổn thất trong kỳ

会計期間の損。   収益合計-費用合計=負数

Tổn thất trong thời gian kế toán. Tổng lợi nhuận - tổng chi phí = Số âm

損益計算書(そんえきけいさんしょ)

Bảng tính toán lãi lỗ

収益と費用を記載し、当期純利益(当期純損失)を明らかにするための書類。

Là chứng từ liệt kê chi phí và doanh thu, từ đó cho thấy lợi nhuận ròng trong kỳ

資金(しきん)

Tiền vốn

商売をするためのお金。

Tiền dùng vào mục đính mua bán

調達源泉(ちょうたつげんせん)

Nguồn gọi vốn

どのように手に入れたのか。

Làm thế nào để có số tiền đó

運用状態(うんようじょうたい)

Tình trạng sử dụng

どのように使っているのか。

Sử dụng như thế nào?

開業(かいぎょう)

Khởi nghiệp

商売を始めること。

Việc bắt đầu kinh doanh

元入(もとにゅう)

Tiền vốn tự có

自分のお金を商売に投下すること。

Sử dụng tiền vốn sở hữu cá nhân để kinh doanh

銀行(ぎんこう)

Ngân hàng

銀行。

Ngân hàng

資産(しさん)

Tài sản

企業が所有する物のうちお金で評価できるもの。企業が将来お金を受け取ることが出来る権利。

Là thứ doanh nghiệp sở hữu và được đánh giá bằng tiền. Quyền doanh nghiệp được nhận trong tương lai được quy đổi ra tiền

負債(ふさい)

Nợ

企業が将来外部にお金を支払わなければならない義務。

Nghĩa vụ doanh nghiệp phải thanh toán phía ngoài bằng tiền

純資産(じゅんしさん)

Tài sản có

資産から負債を差引いた残額。

Số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản nợ trong tài sản

貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)

Bảng cân đối tài chính

資産と負債と純資産を記載し、会計期間最終日の財政状態を明らかにするための 書類。

Là chứng từ ghi chép tài sản, nợ, tài sản có, mục đính để làm rõ tình trạng tài chính tại ngày cuối cùng của thời hạn kiểm toán.

取引(とりひき)

Giao dịch (hoặc hoạt động kinh tế)

企業の資産、負債、純資産、収益、費用が増減する事象。

Hiện tượng tăng hoặc giảm tài sản, nợ, tài sản có, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp

勘定(かんじょう)

Tài khoản

取引の増減を記録する帳簿。(勘定科目、総勘定元帳、勘定口座もほぼ同じ意味と考えて構いません)

Là sổ kế toán để ghi chép lại sự tăng giảm trong giao dịch (Các định nghĩa như danhmục tài khoản, nhật ký sổ cái, tên tài khoản có ý nghĩa tương tự)

借方(かりかた)

Nợ

左側という意味。(借りるという意味はありません)

Có nghĩa là bên trái. (Không có nghĩa nợ trong cuộc sống thông thường)

貸方(かしかた)

右側という意味。(貸すという意味はありません)

Có nghĩa bên phải. (Không có nghĩa có trong cuộc sống thông thường)

仕訳(しわけ)

Ghi chép kế toán

取引を発生順に記録すること。(取引をメモする、と考えて下さい)

Ghi chép lại việc phát sinh giao dịch theo thứ tự

仕訳帳(しわけちょう)

Bút kế toán

仕訳を記録する帳簿。

Sổ nhật ký ghi chép chi tiết

転記(てんき)

Vào sổ

仕訳を勘定に移すこと。

Chuyển chi tiết kế toán vào tài khoản

日付(ひづけ)

Ngày tháng

日付(日本では先ず年、次に月、最後に日、という順に記載します)

Ngày tháng (Ở Nhật cách ghi ngày tháng theo thứ tự: năm, tháng ngày)

Trên đây là từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kế toán mà Kosei biên soạn. Hi vọng, bài viết đã mang lại cho các bạn đọc. nhiều kiến thức bổ ích.

Học thêm một chủ đề từ vựng bổ ích khác cùng Trung tâm tiếng Nhật Kosei nhé:

>>> Từ vựng tiếng Nhật chủ đề Mộc

>>> Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành nhựa

>>> Học tiếng Nhật qua bài hát Chuột yêu gạo

 

Để lại Đánh giá
Đánh giá*
Họ tên *
Email *
Bài viết mới
Chọn bài viết hiển thị